Specijalistička procjena

Procjena djeteta s disfunkcijom senzorne integracije

Stručnjaci koji vrše procjenu i terapiju senzorne integracije su educirani fizioterapeuti ili radni terapeuti sa posebnom edukacijom za terapiju senzorne integracije.

Vrše procjenu efikasnosti djetetove senzorne obrade središnjeg živčanog sustava. To podrazumijeva kvalitetu integracije taktilnog, vestibularnog i proprioceptivnog osjeta, motoričkog plana, koordinacije između ruku i očiju, reakcija očiju mišića, posturalnih reakcija i ukoliko nema nalaza specijaliste, vidnu i slušnu percepciju.

Psihosocijalna procjena

Psihosocijalna podrška je socijalna usluga koja podrazumijeva rehabilitaciju koja potiče razvoj kognitivnih, funkcionalnih, komunikacijskih ili socijalnih vještina korisnika. Psihosocijalna podrška može se pružati individualno i u grupi kao i uz nazočnost i sudjelovanje članova obitelji. Provodi je socijalni radnik.

Psihološka procjena

Psihološka procjena djeteta provodi se standardiziranim psihologijskim instrumentima.

Ovisno o dobi djeteta, procjenjuje se cjelokupni psihomotorni razvoj, inteligencija, socioemocionalni razvoj, grafomotorika, verbalno razumijevanje, pažnja i hiperaktivnost.
Psihološka procjena djeteta sastoji se od tri susreta, koji uključuju:

  • razgovor s roditeljima
  • razgovor s djetetom i testiranje standardiziranim psihologijskim instrumentima
  • pisano mišljenje i povratna informacija te uputa na daljnju obradu i terapiju (ukoliko je potrebno).

Edukacijsko rehabilitacijska procjena

Opisom pojedinih sposobnosti kao što su motorika, praksija, lateralizacija, kognicija, govor, ponašanje: edukacijski rehabilitator obavlja opis određenih pojavnih oblika kojima dijete organira svoje aktivnosti u socijalnom polju.

Preko ovih opisa uočavamo eventualne probleme kao što su neusklađenost ili nedograđenost djetetovih sposobnosti. Instrumentima opće edukacijsko rehabilitacijske procjene ulazi se dublje u kliničku sliku koja je neophodna za postavljanje rehabilitacijskog programa ili za dublje kliničko istraživanje same pojave, kao i za struktuiranje odgojno-obrazovnog rada i posebnih postupaka u radu prilagođenih mogućnostima djeteta.

Logopedska procjena

Logoped procjenjuje komunikacijski i jezično-govorni razvoj djece na temelju kojih se daje stručni nalaz i mišljenje s preporukom za daljnje terapijske i/ili dijagnostičke postupke.

Procjenjuju se igra, receptivni jezik (jezično razumijevanje), ekspresivni jezik (sposobnost jezičnog izražavanja), artikulacija (izgovor glasova), stupanj jezičnog razvoja, predvještine čitanja i pisanja, čitanje i pisanje

Radno terapijska procjena

Procjenjuju se sve komponente razvoja s naglaskom na aktivnosti samozbrinjavanja (hranjenje, pijenje, svlačenje, oblačenje), igru te finu motoriku, manipulaciju i grafomotoričke vještine.

Radna terapija je kod djece s višestrukim poteškoćama definirana kao zdravstvena struka koja se bavi (re)habilitacijom djece kako bi im omogućila dostizanje maksimuma funkcionalnosti u svakodnevnom životu.