TIMSKA DIJAGNOSTIKA

Ako postoji sumnja na neko razvojno odstupanje ili sumnjate da Vaše dijete može imati poremećaj iz spektra autizma. Nudimo Vam Timska dijagnostika : do odrasle dobi i Psihološka dijagnostika: do odrasle dobi.

  • Upućujemo ga na cjelovitu dijagnostičku evaluaciju kako bi isključili ili utvrdili poremećaj iz spektra autizma
  • Naš dijagnostički tim se sastoji od dječjeg psihijatra, psihologa, specijalista rane intervencije u edukacijskoj rehabilitaciji, edukacijskog rehabilitatora (defektologa), logopeda i radnog/senzornog terapeuta. Kao vanjski suradnik uključen je i neuropedijatar.
  • Koristimo zlatni standard u dijagnostici poremećaja iz spektra autizma: ADOS-2, CARS -2
  • Sveobuhvatno se procjenjuju djetetove kognitivne sposobnosti, komunikacijske sposobnosti, jezične i govorne sposobnosti te adaptivne sposobnosti. Otkrivamo razvojna kašnjenja, dajemo dijagnostička pojašnjenja i nudimo specifične terapijske preporuke.
  • Budući da djeca imaju ograničenu pažnju i strpljenje, procjene se uglavnom provode tijekom nekoliko sastanaka, a po potrebi specijalist rane intervencije odlazi u obitelj .

Psihološka dijagnostika: do odrasle dobi

  • Kad postoji zabrinutost oko socijalizacije i/ili komunikacije, emocionalnih poteškoća, poteškoća učenja i ADHDa.
  • Nudimo drugo mišljenje i ponovnu procjenu za djecu kojima je već dana dijagnoza u ranoj dobi.

Naš tim se sastoji od dječjeg psihijatra, psihologa, specijalista rane intervencije i vanjskog suradnika neuropedijatra.

Koristimo CPM, Bender Gestalt II, TNR, EPQ Junior, SDD, STAIC, Vineland 3, Gooudenough crtež čovjeka, WISC-IV, SPM, ADHDT, Test D2

  • Sveobuhvatno se procjenjuje socijalizacija, komunikacija, intelektualne sposobnosti, emocionalno funkcioniranje, ponašanje, te vještine brige o sebi.
  • Pružamo dijagnostička pojašnjenja i nudimo specifične terapijske i obrazovne preporuke.